Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
Закон:
Закон за лечебните заведения
Институция/Администратор на регистъра:
Регионална Здравна Инспекция
Законова разпоредба:
Чл. 41. (1) В регионалната здравна инспекция се води регистър на лечебните заведения. Регистърът е публичен и съдържа:

1. пореден номер;


2. дата на издаване на удостоверението за регистрацията на лечебното заведение;


3. данни за лечебното заведение - име, седалище, капитал, единен идентификационен код;


4. данни за лицето, представляващо лечебното заведение - име от документа за самоличност;


5. данни за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 3 в лечебното заведение - име от документа за самоличност;


6. видове дейности, за които е регистрирано лечебното заведение;


7. данни за преобразуване, сливане, вливане, разделяне и прекратяване на лечебното заведение, промяна на собствеността;


8. дата на заличаване на регистрацията и основанието за това;


9. промени в обстоятелствата по т. 1 - 8;


10. забележки по вписаните обстоятелства.


(2) В регистъра по ал. 1 се вписват и следните данни за регистрираната лечебна дейност по чл. 2а:


1. пореден номер;


2. дата на издаване на удостоверението за извършване на лечебната дейност по чл. 2а;


3. данни за висшето медицинско училище - наименование, седалище, адрес на управление и срок на валидност на акредитацията;


4. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) данните по чл. 40, ал. 7, т. 2;


5. дата на заличаване на регистрацията и основанието за това;


6. промени в обстоятелствата по т. 1 - 5;


7. забележки по вписаните обстоятелства.


(3) Министерският съвет определя с наредба реда за водене на регистъра по ал. 1 и утвърждава тарифа за таксите за издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение, удостоверение за извършване на лечебна дейност по чл. 2а и за използване на регистъра.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ

Обн. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г.


С наредбата се определя редът за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите в регионалната здравна инспекция.

(2) На регистрация по реда на наредбата подлежи и лечебната дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения, за осъществяването на която могат да се откриват до 10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа.

(3) Регистърът по ал. 1 е общодостъпен.