Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация
Закон:
Закон за културното наследство
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на културата
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
WORD ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа следните данни:
Трите имена на лицата които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация в съответната област, тяхната специалност в областта на консервацията и реставрацията, адрес, телефон, електронна поща.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Дирекция "Културно наследство"
Отдел "Недвижимо културно наследство"
Регистър на лицата по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство
Законова разпоредба:
Чл. 165. (1) В Министерството на културата се създава и поддържа публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация в съответната област при условия и по ред, определени с наредба на министъра на културата.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № Н-3 от 6.04.2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация

Раздел II

Съдържание на регистъра
Чл. 11. (1) Публичният регистърът на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация, се води по образец съгласно приложение № 4.

(2) Регистърът се води на хартиен и електронен носител. Регистърът, който се води на хартиен носител, съдържа регистрационните картони по чл. 12.

(3) При несъответствие между записа на хартия и електронния носител поражда действие този, който е воден на хартия.
Чл. 12. В регистрационния картон се вписват:

1. трите имена и ЕГН на заявителя;

2. гражданство;

3. адрес за контакт, телефон и електронен адрес;

4. номер на диплом за завършено висше образование и наименование на учебното заведение, което го издава;

5. документ, удостоверяващ допълнително получена специализация;

6. области на дейност по консервация и реставрация;

7. професионална практика и нейната продължителност;

8. номер на удостоверението за вписване;

9. заповед за отказ за вписване;

10. заповед за заличаване на вписването.
Чл. 13. (1) В регистъра не се допускат поправки.

(2) Допуснати очевидни фактически грешки в съдържанието на публичния регистър се поправят служебно или по искане на заинтересовани лица.

(3) При поправка на фактически грешки, допуснати при вписването, длъжностното лице прави забележка в регистрационния картон и се подписва.

Чл. 14. Справки за информация в регистъра изготвя длъжностното лице по чл. 3, ал. 1 от тази наредба при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Закона за достъп до обществена информация.