Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на лицата притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци
Закон:
ЗАКОН за управление на отпадъците
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция по околна среда
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци представлява интегрирана информационна система, която съдържа четири отделни регистъра:
1. Регистър на издадените разрешения по Закона за управление на отпадъците от отдел "Управление на отпадъците" на Изпълнителната агенцията по околна среда
2. Регистър на депата за съхранение на отпадъци, поддържан от отдел "Управление на отпадъците" на Изпълнителната агенцията по околна среда
3. Регистър на инсталациите за преработка на отпадъци, поддържан от отдел "Управление на отпадъците" на Изпълнителната агенцията по околна среда
4. Данни от докладването към Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).
Всеки един регистър е самостоятелна интерактивна база данни, в която има възможност за търсене по определени параметри.
- Регистърът на издадените разрешения по Закона за управление на отпадъците съдържа информация за търговци и брокери на отпадъци – номер на разрешението и дата на издаване, наименование на лицето; БУЛСТАТ, населено място, община, област, адрес и телефон за контакт; лице за контакт; код на отпадъка и вид операция, която се извършва с него. Може да се търси по РИОСВ, област, община, населено място, операция с опадъци, код на отпадък, по БУЛСТАТ или наименование на лицето.
- Регистър на депата за съхранение на отпадъци съдържа информация за регистрационния номер на депото, наименованието му, вида и класа му, както и номер на площадката, адрес, местност, телефон, факс, лице за контакти, включително електронен адрес. Може да се търси по по област, община, населено място, клас депо и вид депо.
- Регистър на инсталациите за преработка на отпадъци съдържа данни за регистрационния номер, номера на разрешителното и годината на издаване, типа на инсталацията, номер на площадката, пълен адрес, лице за контакти, включително телефон, факс и електронен адрес, кодовете и вида на отпадъците, които се преработват.
- Като част от Интегрираната информационна система, функционира Национална информационна система за докладване по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) в съответствие с изискванията на Регламент № 166/2006 и ЗООС. Публичният регистър дава възможност за извършване на справки от данните в системата за съответната година по местоположение на площадката, категория дейност, вид замърсител, код на отпадък.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Интегрираната информационна система за докладване (ИИСД) е създадена с цел изпълнение на ангажиментите на Република България за докладване до Европейската комисия в областта на управление на отпадъците и за Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ).

ИИСД осигурява възможност (чрез интернет, on-line) операторите, задължени да докладват, да предоставят необходимата информация директно в системата, а администрацията – Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) и Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ), да верифицира и потвърждава представените данни.

За улеснение на потребителите ИИСД е разработена с един-единствен вход (потребителско име и парола), като успешното влизане осигурява достъп до главното меню, от което се избират всички възможни действия, които могат да се извършват от потребителя. Главното меню зависи от типа на потребителя (задължено лице, РИОСВ, тематичен експерт, администратор).

Националната информационна система за отпадъци е създадена да осигури събирането, обработката, анализирането и разпространяването на данни, регламентирани от действащото национално законодателство в областта на управление на отпадъците.

Събраните, верифицирани и обобщени данни имат за цел:

1. Предоставяне на Министерство на околната среда и водите на необходимата информация с оглед осъществяване на функциите му в областта на управление на отпадъците;

2. Подпомагане изготвянето на доклад относно прилагането на наредбите, регламентиращи управлението на масово разпространени отпадъци;

3. Осигуряване на необходимата информация във връзка с докладването на Република България до Европейската комисия съгласно Директивите в областта на управление на отпадъците.

4. Осигуряване на информация въз основа на която да се правят анализи, оценки и прогнози за обосноваване на дейностите по опазване и защита на околната среда от вредни въздействия.

5. Осигуряване на достъп до обществена информация за управление на отпадъците като подпомага участието на обществеността в процеса на вземането на решения.
Законова разпоредба:
ЗАКОН за управление на отпадъците

Обн. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.63 от 13 Август 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.30 от 12 Април 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) (1) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице води публични регистри на:
4. лицата по чл. 84, ал. 1 (търговци и брокери на отпадъци)
(6) Регистърът по ал. 1, т. 4 съдържа информация за:
1. регистрационен номер и наименование на търговеца или брокера;
2. статут на лицето - търговец или брокер;
3. седалище и адрес на управление;
4. лице за контакт, включително телефон, факс и електронна поща;
5. вид, код и наименование на отпадъка, който търгува.