Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на лицата, упражняващи строителен надзор съгл. Наредба №9/2001, чл. 5
Закон:
НАРЕДБА № 9 от 22.05.2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор на МРРБ
Институция/Администратор на регистъра:
Дирекция за национален строителен контрол
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа номер на лиценза; име на фирмата; име на града.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Удостоверенията са издадени за срок от три години.
Законова разпоредба:
ЗАКОН за устройство на територията - изм. 22.07.03 г.
Чл. 166. (6) Лицата, упражняващи строителен надзор за обекти на основното застрояване, извън строежите по ал. 5, се регистрират в съответната съсловна организация. Копия от регистрите се изпращат в Дирекцията за национален строителен контрол.

НАРЕДБА № 9 ОТ 22 МАЙ 2001 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
В сила от 29.06.2001 г.
Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.58 от 29 Юни 2001г.

Чл. 5. Видовете строежи по чл. 166, ал. 6 ЗУТ, при строителството на които (вкл. при узаконяване) се упражнява дейността строителен надзор от регистрирани за това юридически или физически лица, са:

1. жилищни сгради с височина до 10 м, както и техните реконструкции и преустройства, с които се засягат носимоспособността и сеизмичната осигуреност на конструкциите и общите инсталации и съоръжения;

2. строежи с обществено предназначение с разгъната застроена площ до 200 кв. м, както и техните реконструкции и преустройства, с които се засягат носимоспособността и сеизмичната осигуреност на конструкциите и общите инсталации и съоръжения:


а) магазини, аптеки, заведения за обществено хранене и места за настаняване;
б) здравни заведения, административни сгради, спортни и туристически сгради, ритуални сгради, културни домове;
в) бензиностанции и газостанции;

3. отклонения от общите мрежи и съоръжения в урбанизираните територии и контролно-измервателни уреди за строежите по т. 1, 2 и 4, както и техните реконструкции и рехабилитации;

4. строежи с производствено предназначение с разгъната застроена площ до 200 кв. м, както и техните реконструкции и преустройства, с които се засягат носимоспособността и сеизмичната осигуреност на конструкциите и общите инсталации и съоръжения:


а) халета, хангари, складове, силози за готова или полуготова продукция;
б) селскостопански сгради;
в) предприятия и цехове за производство на изделия на химическата промишленост;
г) предприятия и цехове на хранително-вкусовата промишленост;
д) предприятия и цехове на дървообработващата промишленост;
е) текстилни предприятия и шивашки цехове;
ж) строителни предприятия за нуждите на всякакъв вид строителство, в т. ч. бетонови и варови възли, бази за асфалт и други повърхностни настилки;
з) авторемонтни предприятия и работилници;
и) предприятия и цехове за производство на алкохол;
к) други видове предприятия, цехове и работилници.