Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на лицензираните банки и клонове на чуждестранни банки в РБ
Закон:
Закон за кредитните институции
Институция/Администратор на регистъра:
Българска народна банка
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
WORD ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Дадени са имената на банките, адрес, телефон и интернет страница.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Списък на лицензираните банки и клонове на чуждестранни банки в Република България
Законова разпоредба:
Чл. 13 и сл. За извършването на банкова дейност се изисква лиценз, издаден от БНБ.
....
чл.15 ал. 5 Издадените лицензи се вписват в регистър, воден от БНБ.