Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на лицензираните публични складове за зърно
Закон:
ЗАКОН за съхранение и търговия със зърно
Институция/Администратор на регистъра:
Национална служба по зърното
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
WORD ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа: номер на лиценз, наименование на фирмата, местоположение на зърнобазата.
Законова разпоредба:
ЗАКОН ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.93 от 11 Август 1998г., изм. ДВ. бр.101 от 12 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.58 от 27 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.69 от 23 Август 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.16 от 15 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г.

Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Националната служба по зърното води публични регистри на лицензираните публични складове за зърно и на регистрираните зърнохранилища. Издаването, изменението и отнемането на лицензиите се вписва служебно в регистъра.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Условията и начинът за воденето, съхраняването и ползването на регистрите се уреждат с наредбата по чл. 11, ал. 3.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА за реда за лицензиране на публичните складове за зърно, регистрация на зърнохранилищата и деклариране на другите обекти за съхранение на зърно и за контрола върху тяхната дейност (Загл. изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., бр. 95 от 2008 г., в сила от 4.11.2008 г.)
Приета с ПМС № 185 от 15.08.2003 г., обн., ДВ, бр. 75 от 26.08.2003 г., изм. и доп., бр. 103 от 23.12.2005 г., бр. 95 от 4.11.2008 г., в сила от 4.11.2008 г., изм., бр. 7 от 21.01.2011 г.

Чл. 15. (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 4.11.2008 г.) Националната служба по зърното и фуражите води отделни регистри за публичните складове за зърно и за зърнохранилищата, а за другите обекти за съхранение на зърно - списък на хартиен и електронен носител.
Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Регистърът за публичните складове съдържа:

1. номер и дата на издаване, изменение, отнемане и прекратяване на лицензията;


2. наименование на дружеството, седалище и адрес на управление;


3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 4.11.2008 г.) размер на капитала, ЕИК (код по БУЛСТАТ) и Идентификационен номер по ДДС;


4. местонахождение на складовете и лицензиран капацитет;


5. вид и технически характеристики на силозно-складовата база.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Регистърът на зърнохранилищата съдържа:


1. номер и дата на издаване, изменение и заличаване на регистрацията;


2. име/наименование, постоянен адрес/седалище и адрес на лицата по чл. 10а, ал. 1 ЗСТЗ;


3. местонахождение на складовете и регистриран капацитет;


4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 4.11.2008 г.) ЕИК (код по БУЛСТАТ) и Идентификационен номер по ДДС;


5. вид и технически характеристики на силозно-складовата база;


6. (нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 4.11.2008 г.) форма на стопанисване - собствен или нает склад.


(3) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 4.11.2008 г.) Списъкът на другите обекти за съхранение на зърно съдържа:


1. пореден номер на вписания обект;


2. наименование на търговеца, кооперацията или на физическото лице, стопанисващо обекта;


3. ЕИК (код по БУЛСТАТ);


4. местонахождение на складовите помещения;


5. формата на стопанисване - собствен или нает склад;


6. тип на складовите помещения;


7. вместимост на склада.


(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 4.11.2008 г.) За всеки лицензиран публичен склад, регистрирано зърнохранилище и деклариран друг обект за съхранение на зърно НСЗФ открива досие, в което се съхраняват всички постъпили документи, свързани с лицензирането, регистрацията и декларирането.


(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 4.11.2008 г.) След всяко вписване в регистрите длъжностното лице се подписва. В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Допуснатите грешки се поправят със заповед на изпълнителния директор на НСЗФ.


(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 4.11.2008 г.) Регистрите се водят от длъжностни лица, определени със заповед на изпълнителния директор на НСЗФ.

Чл. 17. (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 4.11.2008 г.) Регистрите на публичните складове и зърнохранилищата и списъкът на другите обекти за съхранение на зърно са общодостъпни (публични). Всеки може да получи устна справка или документ за вписаните в регистъра обстоятелства.

(2) Документът се издава в деня на поискването.


(3) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 4.11.2008 г.).


(4) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Националната служба по зърното и фуражите публикува списък на лицензираните публични складове за зърно и на регистрираните зърнохранилища на своята страница в интернет.