Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на народните читалища и читалищните сдружения
Закон:
Закон за народните читалища
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на културата
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа информация за: статуса; регистрационния №; име на читалището; областа; общината; град/село; адреса; булстата; контактна информация; имената на председателя и секретаря на читалището; сградният фонд (вид, състояние); действащи програми и проекти за читалището или сдружението
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Регистър на:
Народните читалища и Читалищни сдружения и съюзи
Законова разпоредба:
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) (1) Към министъра на културата се води публичен регистър на народните читалища и читалищните сдружения.

(2) В регистъра по ал. 1 се вписват:
1. наименованието на читалището или читалищното сдружение;

2. седалището на читалището или читалищното сдружение и източникът на първоначалното му финансиране;

3. клоновете на читалището;

4. името на лицето, което представлява читалището или читалищното сдружение;

5. ЕИК по БУЛСТАТ;

6. настъпилите промени по т. 1 - 5.

(3) Всяко читалищно настоятелство или управителен орган на сдружение в 7-дневен срок от вписването на читалището или читалищното сдружение в съдебния регистър подава заявление за вписване в регистъра по ал. 1. Към заявлението се прилагат данните по ал. 2, уставът на читалището или читалищното сдружение, а за сдруженията - и списък с членуващите в тях читалища.

(4) Министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за вписване в регистъра по ал. 1 и уведомява служебно за това кмета на общината, където се намира седалището на читалището или читалищното сдружение.

(5) На читалищата, които не са вписани в регистъра по ал. 1, не се предоставят субсидии от държавния и общинския бюджет, както и държавно и общинско имущество за ползване.