Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на научната дейност в Република България
Закон:
Закон за насърчаване на научните изследвания
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на образованието, младежта и науката
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистър с наименование BULCRIS. В него са обединени няколко бази данни, а именно резултати от научни изследвания в България и чужбина, български и международни проекти, организации провеждащи научни изследвания и учени в България. Регистърът се поддържа и на английски език. Търсенето се осъществява на основата на зададени критерии като например за резултати от научни изследвания, трябва да въведете организация, авторите или ключови думи и т.н.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Регистърът на научната дейност в Република България е създаден и се поддържа от Фонд "Научни изследвания", в съответствие с чл.19 от Закона за насърчаване на научните изследвания. Съдържанието на Регистъра, условията и редът за вписване и поддържане на данните в него, са определени с Инструкция №3 на Министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.2004 г.)
Регистърът на научната дейност в Република България има за цел

да предоставя информация за Българските ресурси в областта на научните изследвания и да съдейства за установяване на връзка между науката и иновациите;
да сближи потенциалните възможности на университетите и научните институти в България с научните и иновационни интереси на международни организации.
Информационната система "Регистър на научната дейност в Република България" предоставя възможност:

Да се запознаят потребителите с научните направления в които се развиват изследванията в България;
Да се дефинират стратегически цели и да се формират приоритети;
Да се открият финансовите ресурси за научни изследвания;
Да се открият партньори и да се формират транснационални консорциуми за научни изследвания;
Да се открият възможности за трансфер на технологии.
Настоящата версия на информационната система "Регистър на научната дейност в Република България" е активна от м. юни 2005 г.
Законова разпоредба:
Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2010 г.) (1) Министерството на образованието, младежта и науката поддържа регистър за научната дейност в Република България, който съдържа следните данни:

1. научни организации и висши училища;


2. учени в Република България;


3. информация за националните и международните научни проекти, източника на финансиране, ръководителите, научните постижения и публикациите, свързани с проектите, освен ако не противоречи на Закона за защита на класифицираната информация;


4. получените от научните организации и висшите училища ресурси от националния бюджет, бюджета на Общността и от други източници;


5. научна инфраструктура и научни комплекси;


6. програми в областта на научните изследвания, финансирани от държавата.


(2) Физическите и юридическите лица, кандидатствали и получили финансиране за научноизследователска дейност по реда на този закон и на други нормативни актове и фонд "Научни изследвания", изпращат в Министерството на образованието, младежта и науката данните по ал. 1 за включване в регистъра за научната дейност.

Препращане към подзаконов нормативен акт:
ИНСТРУКЦИЯ № 3 от 24.08.2004 г. за реда за водене на регистър на научната дейност в Република България
Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.2004 г.

http://www.cris.government.bg/public/RNDBInstruction.do