Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на обекти, управлявани от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството
Закон:
Закон за ветеринарномедицинската дейност
Институция/Администратор на регистъра:
Българска агенция по безопасност на храните
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът представлява PDF файл, достъпен на адрес: http://babh.government.bg/uploads/File/Registri/ZHOJ/CENT%20SPERMA.pdf

Информацията се съдържа в 2 списъка (в табличен вид) на одобрените центрове за събиране и съхранение на сперма от животни от рода на едрия рогат добитък.

Предоставена е информация за 1) ветеринарен регистрационен номер, 2) дата на одобрението, 3) име и координати за връзка с центъра, 4) други бележки.

Конкретни данни за актуалността на регистъра не са предоставени, а последният запис е от 10.9.2009 г.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма.
Законова разпоредба:
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните осъществява:
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В БАБХ се водят публични регистри на:
1. животновъдните обекти;
Препращане към подзаконов нормативен акт:
няма