Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на обществените поръчки
Закон:
Закон за обществените поръчки
Институция/Администратор на регистъра:
Агенция по обществени поръчки
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът представлява база данни с възможност за търсене по ключови думи, код на обществената поръчка, уникален номер на поръчката, краен срок за получаване на документация за участие.

След регистрация, потребителите получават възможност да създават шаблони и да въвеждат допълнителни критерии за търсене по:

- данни за поръчката
- данни за възложителя
- данни за изпълнителя
- тип на документа
- информация за документа/преписката.

При намиране на запис, на потребителите се предоставя следната подробна информация:

Информация за възложителя
- Наименование, адреси и лица за контакт ( Място/места за контакт, телефон, лице за контакт, електронна поща, факс, Интернет адреси;
- Места за получаване на допълнителна информация и документация (спецификации и допълнителни документи, включително документи за състезателен диалог и динамична система за доставки);
- Вид на възложителя и основна дейност;
- Информация, дали възложителят възлага обществена поръчка от името на друг.

Обект на обществената поръчка
- Наименование на поръчката, дадено от възложителя;
- Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата;
- Кратко описание на поръчката;
- Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) ;
- Информация, дали поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация;
- Количество или обем на поръчката;
- Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката.

Условия, свързани с изпълнението на поръчката
- Изискуеми депозити и гаранции;
- Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат;
- Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо);
- Други особени условия (когато са приложими).

Условия за участие
- Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри;
- Изискуеми документи и информация за икономически и финансови възможности, технически възможности;
- Специфични условия при обществени поръчки за услуги.

Процедура
- Вид процедура;
- Критерий за оценка на офертите;
- Информация, дали ще се използва електронен търг.

Административна информация
- Предишни публикации, свързани със същата поръчка;
- Условия за получаване на документация за участие или на описателен документ (при състезателен диалог);
- Срок за получаване на документация за участие;
- Платими документи;
- Условия и начин за плащане;
- Срок за получаване на оферти или заявления за участие;
- Езици, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие;
- Срок на валидност на офертите (при открита процедура);
- Условия при отварянето на офертите.

Друга информация
- Информация, дали поръчката е свързана с проекти или програма, финансирана от фондове на ЕС;
- Процедури по обжалване;
- Орган, който отговаря за процедурите по обжалване ;
- Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби;
- Дата на изпращане на обявлението за обществена поръчка
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Порталът за обществени поръчки е централизирана информационна система, която дава достъп до всички аспекти на обществените поръчки. В него се поддържа богата информация, систематизирана в отделни тематични области, ориентирани към специфичните интереси на основните групи потребители. Предоставена е разнообразна и полезна информация за организацията и дейността на АОП, нормативната уредба и практиката в областта на обществените поръчки. Важен компонент е Регистърът на обществените поръчки и реализираната възможност за търсене на информация в него.
Законова разпоредба:
Раздел II

Регистър на обществените поръчки
Чл. 21. (1) Създава се Регистър на обществените поръчки.

(2) Регистърът на обществените поръчки е публичен.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Възложителите са длъжни да изпращат до изпълнителния директор на агенцията информацията, предназначена за Регистъра на обществените поръчки, на български език.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Изпълнителният директор на агенцията определя със заповед електронния формат и техническите изисквания относно информацията по ал. 3. Заповедта се публикува на интернет страницата на агенцията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Информацията, изпратена в нарушение на заповедта по ал. 4, не се публикува в регистъра и се смята за неизпратена.

(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Условията и редът за работа на регистъра се определят с правилника за прилагане на закона.

Чл. 22. Регистърът на обществените поръчки съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) решенията за откриване и прекратяване на процедури за възлагане на обществени поръчки, както и решенията за удължаване на срока за подаване на оферти или заявления за участие;

2. обявленията, предвидени за вписване в регистъра;

3. информацията за възложените обществени поръчки;

4. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) информация за изпълнените договори за обществени поръчки;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) друга информация, определена в правилника за прилагане на закона.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
Правилник за прилагане на ЗОП