Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на осигурителните посредници
Закон:
Закон за Комисията за финансов надзор
Институция/Администратор на регистъра:
Комисия за финансов надзор
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Съдържа списъци на осигурителните посредници - юридически и физически лица.
Изисква въвеждане на име, презиме, фамилия и ЕГН
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма
Законова разпоредба:
РЕГИСТРИ КЪМ КОМИСИЯТА

Регистри
Чл. 30. (1) Комисията води публични регистри за:

1. регулираните пазари на ценни книжа;
2. инвестиционните посредници;
3. публичните дружества и други емитенти на ценни книжа;
4. инвестиционните дружества;
5. управляващите дружества и управляваните от тях договорни фондове;
6. физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с ценни книжа;
7. застрахователите и презастрахователите;
8. здравноосигурителните дружества;
9. застрахователните брокери и застрахователните агенти;
10. дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми;
11. осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване;
12. лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер;
13. агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани от комисията съгласно Регламент 1060/2009.

(2) Подлежащите на вписване обстоятелства, воденето и съхраняването на регистрите на комисията, както и процедурите, осигуряващи функционирането на регистрите като единна информационна система, се уреждат с наредба.Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 15 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА


Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване

Чл. 30. В регистъра на осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване се вписват:
1. имената (собствено, бащино и фамилно) на физическите лица - осигурителни посредници, служебният номер в пенсионноосигурителното дружество, датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора;
2. наименованието, кодът по БУЛСТАТ на юридическо лице - осигурителен посредник, служебният номер в пенсионноосигурителното дружество, датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора;
3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) имената (собствено, бащино и фамилно) на физическите лица, упълномощени от осигурителни посредници - юридически лица, служебният номер в пенсионноосигурителното дружество, датата на упълномощаването, съответно датата на оттегляне на упълномощаването.