Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на основните железопътни линии
Закон:
Закон за защита от шума в околната среда
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ПЛАТЕН
Законова разпоредба:
Чл. 13. Министърът на транспорта:

1. организира създаването и поддържането на регистър на основните летища и основните железопътни линии в страната;


2. организира дейността по определяне на основните летища и основните железопътни линии в страната.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
Наредба №3 /25.04.2006 г. за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътните линии и летища в страната

Чл. 3. (1) Данните в регистрите са публични и всички български и чуждестранни граждани и юридически лица имат право да извършват справки по вписванията и да получават извлечения от регистрите след писмено заявление пред министъра на регионалното развитие и благоустройството, съответно пред министъра на транспорта.

(2) За извършването на справки, съответно за получаването на извлечения, заявителите по ал. 1 заплащат такса по тарифите за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съответно на Министерството на транспорта.
......

Чл. 8. Регистърът на основните железопътни линии съдържа следните данни:

1. категория и номер на железопътната линия съгласно Наредбата за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии (ДВ, бр. 112 от 2001 г.);


2. местоположение - урбанизирани територии, защитени територии, паркове и др., през които преминава железопътната линия;


3. дължина;


4. широчина на железопътната линия;


5. вид на железопътната линия - еднопътна, двупътна или с повече пътища;


6. електрифицирани участъци - дължина, местоположение;


7. описание на гарите и спирките - брой, наименование, населено място, брой жители;


8. локомотивни и вагонни депа, товарни и контейнерни терминали - брой, капацитет, маневрена дейност, разположение в населеното място, брой коловози, населено място, брой жители;


9. брой влакови композиции, преминаващи за една календарна година;


10. средна скорост на товарните и пътническите влакови композиции.