Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на основните пътища
Закон:
Закон за защита от шума в околната среда
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ПЛАТЕН
Законова разпоредба:
Чл. 14. Министърът на регионалното развитие и благоустройството:

1. организира създаването и поддържането на регистър на агломерациите и основните пътища в страната;


2. организира дейността по определяне на агломерациите и основните пътища в страната;

Препращане към подзаконов нормативен акт:
Наредба №3 /25.04.2006 г. за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътните линии и летища в страната

Чл. 3. (1) Данните в регистрите са публични и всички български и чуждестранни граждани и юридически лица имат право да извършват справки по вписванията и да получават извлечения от регистрите след писмено заявление пред министъра на регионалното развитие и благоустройството, съответно пред министъра на транспорта.

(2) За извършването на справки, съответно за получаването на извлечения, заявителите по ал. 1 заплащат такса по тарифите за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съответно на Министерството на транспорта.
......

Чл. 7. Регистърът на основните пътища съдържа следните данни:

1. номер и наименование на пътя съгласно Списък на републиканските пътища в Република България (ДВ, бр. 109 от 2004 г.);

2. местоположение - урбанизирани територии, защитени територии, паркове и др., през които преминава пътят;
3. дължина;
4. широчина на пътното платно;

5. брой пътни ленти в двете посоки;
6. покритие;
7. брой моторни превозни средства, преминаващи за една календарна година;
8. характеристика на транспортния поток (процентно съотношение между леките автомобили и тежкотоварните превозни средства).