Warning: Illegal string offset 'Institution' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 30

Warning: Illegal string offset 'Institution' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'Institution' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 35

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 35

Warning: Illegal string offset 'Institution' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 36

Warning: Illegal string offset 'InstitutionName' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 36

Warning: Illegal string offset 'Institution' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 33
Общини: Регистър на пчелините и пчелните семейства – Публични регистри | Програма Достъп до Информация
Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Общини
Регистър на пчелините и пчелните семейства
Закон:
Закон за пчеларството
Институция/Администратор на регистъра:
Общини
Законова разпоредба:
Глава трета
РЕГИСТРИРАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА
Чл. 8. (1) В кметствата се води регистър на пчелините, включително пчелните семейства.
(2) Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават заявление за регистрация по ал. 1.
(3) В едномесечен срок от регистрацията по ал. 1 кметствата изпращат информация за регистрираните пчелни семейства в областните дирекции "Земеделие" и Българската агенция по безопасност на храните.
(4) За извършване на регистрацията по ал. 1 не се заплаща такса.
(5) Постоянните пчелини задължително са с ограда. В срока по ал. 2 собственикът поставя на оградата табелка с името си (наименование на фирмата), адрес (седалище), ЕГН (БУЛСТАТ), брой на пчелните семейства и регистрационен номер на пчелина.
(6) Собственикът заявява за вписване в регистъра по ал. 1 промени на данните, подлежащи на регистрация, в 15-дневен срок от настъпването им.