Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на пенсионноосигурителните дружества, лицензирани за дейност в чужбина
Закон:
Кодекс за социално осигуряване
Институция/Администратор на регистъра:
Комисия за финансов надзор
Законова разпоредба:
Дейност на пенсионноосигурително дружество в чужбина
Чл. 229в. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Пенсионноосигурително дружество, управляващо фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, може да упражнява дейност в чужбина, като сключи осигурителен договор с чуждестранно предприятие осигурител. Отношенията на чуждестранното предприятие осигурител с осигурените лица се уреждат от трудовото и социалното законодателство на другата държава членка. Управлението на схемата се осъществява съгласно приложимото към осигуряването трудово и социално законодателство на другата държава членка и в рамките на издаденото от заместник-председателя на комисията разрешение за управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.
(2) Преди сключване на договора по ал. 1 пенсионноосигурителното дружество уведомява писмено заместник-председателя на комисията за:
1. приемащата държава членка;
2. наименованието и адреса на чуждестранното предприятие осигурител в приемащата държава членка;
3. основните характеристики на професионалната схема, която ще се управлява от дружеството.
(3) В срок до три месеца от получаване на уведомлението по ал. 2 заместник-председателят на комисията изпраща съдържащата се в него информация на компетентния надзорен орган в приемащата държава членка и уведомява незабавно за изпращането й пенсионноосигурителното дружество, подало уведомлението.
(14) Всички разрешения по ал. 1 се водят в специален регистър в управление "Осигурителен надзор" на комисията.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
няма