Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на полските инспектори
Закон:
Закон за посевния и посадъчния материал
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът на полските инспектори към Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол не е публикуван на страницата, тъй като досега няма регистрирани лица, които да упражняват тази дейност. По настоящем функциите са възложени на служителите на ИАСА по териториални звена.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Съгласно чл.6 от ЗППМ и чл.9 от Наредба №4 от 2011 г. за реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори, ИАСАС публикува регистър на лицата преминали курс на обучение и издържали изпит с цел придобиване на квалификация "полски инспектор".
Законова разпоредба:
Закон за посевния и посадъчния материал

Обн. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.27 от 29 Март 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.97 от 1 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г.

Чл. 6. (11) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 1.06.2010 г.) На лицата, на които е признато правото да извършват полска инспекция, се издава разрешение за упражняване на дейността, като същите се вписват в регистър на полските инспектори към ИАСАС, който е публичен и се обявява на интернет страницата на ИАСАС.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
Съгласно чл.6 от ЗППМ и чл.9 от Наредба №4 от 2011 г. за реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори, ИАСАС публикува регистър на лицата преминали курс на обучение и издържали изпит с цел придобиване на квалификация "полски инспектор".