Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на пристанищата
Закон:
Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът представлява 4 PDF файла - списъци с пристанищата в районите на Дирекция "Морска администрация" - Варна, Бургас, Русе и Лом. Файловете съдържат следната информация: 1) дата на регистрация; 2) име, вид и предназначение на пристанището; 3) номер и дата на удостоверението за експоатационна годност; 4) евентуално наложени ограничения на експоатационната годност.
На заглавната страница на регистъра няма изрично спомената дата на последна актуализация, но от датите на регистрация съдим, че последната промяна е от 26.08.2011 г.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма.
Законова разпоредба:
Чл. 92.

(4) За всички пристанища, с изключение на военните, се води регистър при условия и по ред, определени с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.


(5) В регистъра по ал. 4 се вписват:


1. наименованието, видът и предназначението на пристанището;


2. пристанищните дейности и услуги, които се извършват на територията на пристанището;


3. номерът и датата на издаване на удостоверението за експлоатационна годност на пристанището;


4. срокът на преустановяване или ограничаване временно или постоянно на експлоатацията на пристанището;


5. трайно прикрепените към терена пристанищни приемни съоръжения;


6. промени в обстоятелствата по т. 1 - 5;


7. датата на заличаване на вписването и основанието за това.


(6) Изброените в приложения № 1 и 2 пристанища за обществен транспорт се вписват в регистъра на пристанищата след издаване на удостоверението за експлоатационна годност.


(7) В пристанище, което не е вписано в регистъра по ал. 4, не могат да се извършват пристанищни дейности и услуги по този закон.

(8) Регистърът по ал. 4 е публичен.