Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на производителите на лекарствени продукти
Закон:
Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция по лекарствата
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистър на производителите на лекарствени продукти, съдържа данни за лицата, на които е издадено разрешение за производство на такива продукти. Регистърът съдържа: номер и дата на разрешението за производство; име, седалище и адрес на управление на лицето, получило разрешение за производство; адрес на помещенията за производство, контрол и съхранение на лекарствата; име на квалифицираното лице, отговарящо на изискванията по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (чл. 148, т. 2); имена на ръководител по производството и на ръководител качествен контрол; лекарствените форми, за които е получено разрешението.
Регистърът съдържа същата информация за Производителите на лекарствени продукти с разрешения за производство не приведени в европейския формат, както и регистър на производителите на лекарствени продукти със суспендирани разрешения за производство, регистър на производителите на лекарствени продукти в процедура по привеждане разрешенията за производство в европейския формат
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
Чл. 158. (1) Изпълнителната агенция по лекарствата води регистър по чл. 19, ал. 1, т. 1 на издадените разрешения за производство, който съдържа:

1. номер и дата на разрешението за производство;
2. име, седалище и адрес на управление на лицето, получило разрешение за производство;
3. адрес на помещенията за производство, контрол и съхранение на лекарствата;
4. активните вещества, лекарствените продукти и формите, за които е получено разрешението;
5. име на лицето по чл. 148, т. 2 ;
6. имена на лицата по чл. 149 ;
7. дата на заличаване от регистъра на разрешението за производство и основание за това.

(2) Данните от регистъра на издадените разрешения за производство се публикуват на страницата на ИАЛ в интернет.