Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки
Закон:
ЗАКОН ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът може да да бъде намерен на страницата на МИЕТ под наименованието "Регистър на фирмите, получили удостоверения, съгласно Закона за виното и спиртните напитки." Намира се в главното меню, в раздел Регистри. Съдържа данни за търговското наименование на регистрираното лице, неговия БУЛСТАТ, адрес на управление, номер и датата на издаденото удостоверение.
Законова разпоредба:
Глава шеста
ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ
Раздел I
Регистриране


Чл. 40.
(3) Производство на спирт, дестилати и спиртни напитки може да се извършва от лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които са вписани в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки. Регистърът на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки съдържа специален раздел "Малки обекти за дестилиране, предназначени за производство на ракия". Той е публичен, поддържа се в електронен вид и се публикува в Интернет.
(4) (Производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки се регистрират в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма въз основа на адресирано до министъра на икономиката, енергетиката и туризма заявление за регистрация
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА, ДАННИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ, НАЧИНА НА ВОДЕНЕ НА ДНЕВНИЦИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО И ФОРМАТА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА РЕКОЛТАТА И СТОКОВАТА НАЛИЧНОСТ И КОНТРОЛА ВЪРХУ РЕГИСТРИРАНИТЕ ЛИЦА И ДЕЙНОСТТА ИМ

Чл. 26. (1) В Националната лозаро-винарска камара се създава и поддържа регистър на производителите на винено грозде, вино и други продукти от грозде и вино.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) В Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се създава и поддържа регистър на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2009 г.) Регистърът на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки съдържа специален раздел "Малки обекти за дестилиране, предназначени за производство на ракия".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Регистрите се водят по образец съгласно приложение № 1, съответно приложение № 2. Те са публични, поддържат се в електронен вид и се публикуват на страниците на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и на НЛВК в интернет.