Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на разрешените биоцидни препарати
Закон:
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на здравеопазването
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа данни за номер и дата на издаденото разрешение за пускане на пазара биоциден препарат. Посочено е търговското наименование на препарата. Могат да бъдет видени данни за наименованието на активните вещества и концентрацията им в състава на биоцидния препарат, група и подгрепа на препарата, област на приложение, категория на потребителите.
Законова разпоредба:
Чл. 14в. (1) Министърът на здравеопазването води публични регистри на:

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) разрешените иоциди;
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) регистрираните биоциди с нисък риск.
(2) Съдържанието на регистрите по ал. 1 се определя с наредбата по чл. 14а.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди /обн. ДВ, бр.4 от 2008 г./

Чл. 25
(1) Министърът на здравеопазването води публични регистри на:
1. разрешените биоцидни препарати;
2. регистрираните биоцидни препарати с нисък риск.
(2) Регистърът по т. 1 съдържа:
1. номер и дата на разрешението за пускане на пазара на биоцидния препарат;
2. срок на валидност на издаденото разрешение, когато има определен;
3. име и адрес на лицето, което пуска на пазара биоцидния препарат;
4. наименование на биоцидния препарат;
5. наименование и концентрация на активното вещество/активните вещества, влизащи в състава на биоцидния препарат;
6. вид на биоцидния препарат съгласно приложение № 12 и област на приложение;
7. категория на употреба;
8. дата на отменяне на разрешението;
9. настъпили промени по вписаните обстоятелства.