Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на разрешителните по чл. 52, ал. 1, т. 1 за водовземане от язовирите
Закон:
Закон за водите
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на околната среда и водите
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа данни за:
1. № на разрешителното
2. Дата на издаване
3.Цел на използване
4.Воден обект
5. Поречие
6. Място на водовземане/ползване - ХТС, административно-териториална единица,
7. Място на използване
8. Разрешено Q [m3/s]
9. Разрешен годишен W [млн. м3]
10. Разрешен годишен W [млн. м3]
11. Разрешен режим
12. Срок на действие
13. Срок за завършване на строителство
14. Забележки - смяна на титуляра, продължаване на срока и т.н.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Регистър на разрешителните за водовземане от повърхностен воден обект
Законова разпоредба:
Чл. 183. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Министърът на околната среда и водите:
1. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) води регистър за разрешителните по чл. 52, ал. 1, т. 1;

Чл. 184. (1) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Регистрите по този раздел са публични и се обявяват на интернет страниците на басейновите дирекции за управление на водите и на Министерството на околната среда и водите.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.).

Препращане към подзаконов нормативен акт:
Няма