Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на разрешителните за ползване на воден обект - язовирите по приложение № 1 от ЗВ
Закон:
Закон за водите
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на околната среда и водите
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
В регистъра се съдържат следните данни:
1.№ на разрешителното
2. Датата на издаването на разрешителното
3. Наименованието на титуляра
4. Цел на ползването
5. Воден обект / място на ползване
6. Срок за изграждане на съоръжението
7. Срок на действие на разрешителното, а също така допълнителни бележки, ако е продължено разрешителното
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Регистър на разрешителни за ползване на воден обект
Законова разпоредба:
Чл. 135. (1) (Предишен текст на чл. 135, доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) За поддържане на количеството и необходимото качество на водите:
1. министърът на околната среда и водите утвърждава методика за определяне на минимално допустим отток в реките;
1а. (нова - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Министерският съвет приема наредба за ползването на повърхностните води;
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ

Чл. 69. За издадените разрешителни за използване на повърхностни води и водни обекти се водят регистри от:
1. министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице за разрешителните за:
а) водовземане от язовирите по приложение № 1 от ЗВ;
б) прехвърляне на води между различни райони за басейново управление;

Чл. 70. (1) Регистрите на разрешителните за използване на повърхностни води и водни обекти са публични и достъпът до тях се осигурява чрез интернет страниците на:
1. Министерството на околната среда и водите;
2. Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав;
3. общината;
4. басейновите дирекции.
(2) Министърът на околната среда и водите обобщава регистрите, които се водят в басейновите дирекции.
(3) При структурирането на регистрите се осигурява връзка между тях, както и:
1. база данни за извършения контрол по чл. 180 ЗВ;
2. контролно-информационната система за таксите по чл. 194 ЗВ.