Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на регистрираните биоцидни препарати с нисък риск
Закон:
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на здравеопазването
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Законова разпоредба:
Чл. 14в. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) (1) Министърът на здравеопазването води публични регистри на:
1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) разрешените биоциди;
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) регистрираните биоциди с нисък риск.
(2) Съдържанието на регистрите по ал. 1 се определя с наредбата по чл. 14а.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди /обн. ДВ, бр.4, 2008 г./

(3) Регистърът по т. 2 съдържа:
1. номер и дата на удостоверението за регистрация на биоцидния препарат с нисък риск;
2. срок на валидност на издаденото удостоверение за регистрация, когато има определен;
3. име и адрес на лицето, което пуска на пазара биоцидния препарат с нисък риск;
4. наименование на биоцидния препарат с нисък риск;
5. наименование и концентрация на активното вещество/активните вещества, влизащи в състава на препарата, и данни за класифицирането им;
6. вид на биоцидния препарат с нисък риск съгласно приложение№ 12 и област на приложение;
7. категория на употреба;
8. дата на заличаване на регистрацията;
9. настъпили промени по вписаните обстоятелства.