Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на регистрираните одитори
Закон:
Закон за независимия финансов одит
Институция/Администратор на регистъра:
Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа наименование на фирмата, име на одитор, адрес, телефон и имейл за контакти, ниво диплома. Има възможност за търсене по вид на одитора (фирма или частно лице); по диплома; по име (или наименование на фирма) и по населено място.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма
Законова разпоредба:
ЗАКОН за независимия финансов одит

Обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 91 от 25.09.2002 г., бр. 96 от 29.10.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., доп., бр. 77 от 27.09.2005 г., в сила от 27.09.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 33 от 21.04.2006 г., доп., бр. 62 от 1.08.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 67 от 29.07.2008 г., изм., бр. 95 от 1.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., изм. и доп., бр. 54 от 16.07.2010 г., изм., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г.Чл. 24. (1) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители съставя и поддържа регистър на регистрираните одитори.

....

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) (1) Регистрираните одитори и одиторски предприятия получават индивидуален номер след вписването им в регистъра на регистрираните одитори.

(2) Информацията от регистъра се съхранява в електронна форма, на български език и е достъпна за обществото по електронен път чрез официалната електронна страница на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители ежегодно до 31 март публикува на официалната си интернет страница списъка на регистрираните одитори.
Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) (1) За регистрираните одитори - физически лица, в регистъра се съдържа най-малко следната информация:

1. име, постоянен адрес, регистрационен номер и информация за електронната страница на регистрирания одитор;

2. наименование, седалище, адрес на управление, електронна страница и регистрационен номер на специализираното одиторско предприятие, в което работи регистрираният одитор, или адреса на предприятието, чрез което упражнява дейността си или с което е свързан като съдружник или по друг начин, в случаите, когато това е приложимо;

3. всяка друга регистрация като регистриран одитор в друга държава - членка на Европейския съюз, в държава от Европейското икономическо пространство и/или в трета държава, включително регистрационния номер и названието на компетентния орган в държавата, регистрирал лицето.

(2) За одиторските предприятия публичният регистър съдържа най-малко следната информация:


1. наименование и регистрационен номер;
2. правно-организационна форма;
3. лице за контакт, информация за връзка и електронната страница;
4. седалище и адрес на управление;
5. адресите на всички офиси на одиторското предприятие в страната;
6. имената, бизнес адресите и регистрационен номер на всички собственици и акционери;
7. име, постоянен адрес и регистрационен номер на регистрираните одитори, които са в договорни отношения с одиторското предприятие;
8. имената и адресите на членовете на управителните или контролните органи на одиторското предприятие;
9. членството в одиторска мрежа и списък на имената и адресите на предприятията - членове или свързани с одиторската мрежа, или указание за мястото, където такава информация е публично достъпна;
10. всяка друга регистрация като регистриран одитор в друга държава - членка на Европейския съюз, в държава от Европейското икономическо пространство и/или в трета държава, включително регистрационния номер и названието на компетентния орган в държавата, регистрирал предприятието.

(6) В регистъра се публикува информация за случаите на санкциониране на регистрираните одитори, както и за вида на наложеното наказание.


(7) В регистъра се съдържа информация за адреса, електронната страница и телефоните за контакти на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.