Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на регистрираните зърнохранилища
Закон:
ЗАКОН за съхранение и търговия със зърно
Институция/Администратор на регистъра:
Национална служба по зърното
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
WORD ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа: регистрационен номер; име на фирмата; местоположение на зърнобазата.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма
Законова разпоредба:
ЗАКОН ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.93 от 11 Август 1998г., изм. ДВ. бр.101 от 12 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.58 от 27 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.69 от 23 Август 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.16 от 15 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г.

Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) Националната служба по зърното води публичен електронен регистър на публичните складове за зърно и издадените складови записи за влог на зърно.