Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на регулираните пазари на ценни книжа
Закон:
Закон за Комисията за финансов надзор
Институция/Администратор на регистъра:
Комисия за финансов надзор
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
EXCEL ФАЙЛ
PDF ФАЙЛ
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Изисква регистрация.
Сайтът на КФН предлага достъп до списъка. Но той съдържа само наименованието на ЮЛ, адрес за кореспонденция и телефони.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма
Законова разпоредба:
РЕГИСТРИ КЪМ КОМИСИЯТА

Регистри
Чл. 30. (1) Комисията води публични регистри за:

1. регулираните пазари на ценни книжа;
2. инвестиционните посредници;
3. публичните дружества и други емитенти на ценни книжа;
4. инвестиционните дружества;
5. управляващите дружества и управляваните от тях договорни фондове;
6. физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с ценни книжа;
7. застрахователите и презастрахователите;
8. здравноосигурителните дружества;
9. застрахователните брокери и застрахователните агенти;
10. дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми;
11. осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване;
12. лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер;
13. агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани от комисията съгласно Регламент 1060/2009.

(2) Подлежащите на вписване обстоятелства, воденето и съхраняването на регистрите на комисията, както и процедурите, осигуряващи функционирането на регистрите като единна информационна система, се уреждат с наредба.

Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 15 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра за регулираните пазари на ценни книжа

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) В регистъра на регулираните пазари на ценни книжа за фондовите борси, получили лиценз за извършване на дейност по чл. 20, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), се вписват:
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) решението на комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като фондова борса;
2. имената (собствено, бащино и фамилно) на физическите лица - акционери на фондовата борса, и брой притежавани акции; за юридическите лица - акционери на фондовата борса, се вписват съответно наименование, код по БУЛСТАТ, седалище, адрес на управление и брой притежавани акции;
3. данните за професионалната квалификация и опит на лицата, избрани за членове на управителния и/или контролния орган на фондовата борса;
4. имената (собствено, бащино и фамилно) на членовете на комисията по чл. 26, ал. 2 ЗППЦК;
5. наименованието на членовете на борсата, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление, предметът на дейност, както и уникалният номер на вписването в регистъра за инвестиционните посредници;
6. имената (собствено, бащино и фамилно) на допуснатите до борсова търговия борсови посредници, представляващи инвестиционните посредници - членове на борсата, датата на допускане, както и наложените им санкции от управителния орган по реда на чл. 26, ал. 1, т. 5 ЗППЦК;
7. имената (собствено, бащино и фамилно) на председателя и заместник-председателите на арбитражния съд на борсата;
8. борсовият правилник;
9. правилникът на борсовия арбитражен съд;
10. наименованието на дружествата, чиито ценни книжа са приети за търговия на официалния пазар, код по БУЛСТАТ, седалище, адрес на управление, предмет на дейност, уникален номер на вписването в регистъра за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, ISIN код на ценните книжа;
11. разрешението на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", за прекратяване на търговията с приети на официалния пазар ценни книжа по чл. 107, ал. 3 ЗППЦК;
12. решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", с което се разрешава извършване на срочни сделки с ценни книжа съгласно чл. 108, ал. 1 ЗППЦК;
13. годишният и 6-месечният отчет по чл. 34 ЗППЦК;
14. решението на комисията, с което се издава разрешение за прекратяване на фондовата борса;
15. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) решението на комисията за отнемане на издадения лиценз за извършване на дейност като фондова борса;
16. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) В регистъра на регулираните пазари на ценни книжа за организатора на неофициален пазар на ценни книжа, получил лиценз за извършване на дейност по чл. 44, ал. 2 ЗППЦК, се вписват:
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) решението на комисията, с което се издава лиценз за организиране на неофициален пазар на ценни книжа;
2. наименованието на инвестиционните посредници - акционери в дружеството - организатор на неофициален пазар на ценни книжа, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление, уникалният номер на вписването в регистъра за инвестиционните посредници, както и броят на притежаваните акции;
3. данните за професионалната квалификация и опит на лицата, избрани за членове на управителния и/или контролния орган на дружеството - организатор на неофициалния пазар на ценни книжа;
4. наименованието на регистрираните за участие на неофициалния пазар инвестиционни посредници, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление, предметът на дейност, както и уникалният номер на вписването в регистъра за инвестиционните посредници;
5. правилата за търговия;
6. наименованието на дружествата, чиито ценни книжа са приети за търговия на неофициалния пазар, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление, предметът на дейност, уникалният номер на вписването в регистъра за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, ISIN кодът на ценните книжа;
7. разрешението на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", за прекратяване на търговията с приети на неофициалния пазар ценни книжа по чл. 107, ал. 3 ЗППЦК;
8. годишният и 6-месечният отчет по чл. 52 ЗППЦК;
9. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) решението на комисията за отнемане на издадения лиценз за извършване на дейност като организатор на неофициален пазар на ценни книжа.
(3) В случаите, когато организатор на неофициален пазар на ценни книжа е фондова борса, се вписват само обстоятелствата по ал. 2, т. 1, 4 - 7 и 9.