Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на складове и съхраняваните в тях негодни за употреба пестициди
Закон:
Закон за защита на растенията
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция по околна среда
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът представлява интерактивна карта на България с разположени обозначения за Б-Б кубове (синьо квадратче), централни общински складове (синьо триъгълниче), общински складове (червено ромбче). Има възможност за търсене по тези три вида складове за съхранение и посредством падащ списък с населените места, в които е разположен склада. Има и други параметри.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
Закон за защита на растенията

Обн. ДВ. бр.91 от 10 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.96 от 9 Ноември 2001г., доп. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.26 от 28 Март 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 14 Април 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 104 ОТ 22 АВГУСТ 2006 Г. ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА И УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
В сила от 06.10.2006 г.
Издадена от Министерството на земеделието и горите
Обн. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2006г.

Чл. 10. ...

(4) Продуктите за растителна защита с изтекъл срок на годност се съхраняват на отделно място в склада, след което се депонират в "складове-депа" за съхраняване на негодни за употреба пестициди.

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СКЛАДОВАТА БАЗА, ТРАНСПОРТИРАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Приета с ПМС № 322 от 05.12.2006 г.
Обн. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г.

Чл. 21. (1) В складовете за търговия и съхранение на ПРЗ на отделно обозначено за целта място се съхраняват продукти:

1. показали несъответствие с показателите, одобрени при разрешаване на ПРЗ, съгласно Наредбата за разрешаване на продукти за растителна защита, приета с Постановление № 259 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 81 от 2006 г.);

2. с изтекъл срок на годност;

3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) с повредена опаковка;

4. които са блокирани или спрени от продажба и/или са иззети от контролните органи и подлежат на изтегляне от пазара от производителя или от търговеца по реда на Наредба № 104 от 2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита;

5. които подлежат на бракуване и унищожаване.

(2) Негодните продукти за растителна защита се съхраняват на разстояние от годните, което не позволява смесването им.