Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на търговците на едро, получили разрешение за търговия с лекарствени продукти
Закон:
Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция по лекарствата
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистър на търговците на едро, получили разрешение за търговия с лекарствени продукти съдържа данни за лицата, на които е издадено разрешение за търговия с лекарствени продукти на едро и по-конкретно: номер и дата на разрешението, име на търговеца на едро, адрес на склада, име на отговорния магистър-фармацефт, името на руководителя на склада.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
Чл. 205. (1) Изпълнителната агенция по лекарствата води регистър на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти по чл. 202, ал. 1 , който съдържа:

1. номер и дата на разрешението;
2. наименование, седалище и адрес на управление на лицето, получило разрешението;
3. адрес на помещенията за съхранение на лекарствените продукти;
4. данните за отговорния магистър-фармацевт по чл. 197, т. 2 ;
5. списък на лекарствата, съдържащи наркотични вещества, радиофармацевтици, имунологични лекарствени продукти и лекарствени продукти, получени от човешка плазма и човешка кръв;
6. дата на заличаване на разрешението от регистъра и основание за това;
7. забележки по вписаните обстоятелства.

(2) Изпълнителната агенция по лекарствата води регистър на издадените удостоверения по чл.
203 за търговия на едро с лекарствени продукти, който съдържа:
1. номер и дата на удостоверението;
2. номер на разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти и органа, който го е издал;
3. наименование, седалище и адрес на управление на лицето, получило удостоверението;
4. данни за лицето по чл. 199, ал. 2, т. 2;
5. дата на заличаване на удостоверението от регистъра и основание за това;
6. забележки по вписаните обстоятелства.

(3) Данни от регистрите се публикуват на страницата на ИАЛ в интернет.