Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на управляващите дружества
Закон:
Закон за Комисията за финансов надзор
Институция/Администратор на регистъра:
Комисия за финансов надзор
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
EXCEL ФАЙЛ
PDF ФАЙЛ
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Съдържа списък с 34 дружества и цялата информация, която изисква Наредба №15.

На сайта на КФН достъпът до списъка с управляващите дружества е възможен, но съдържа само наименование, адрес на управление и номера на телефони, факсове и имейли.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма
Законова разпоредба:
РЕГИСТРИ КЪМ КОМИСИЯТА

Регистри
Чл. 30. (1) Комисията води публични регистри за:

1. регулираните пазари на ценни книжа;
2. инвестиционните посредници;
3. публичните дружества и други емитенти на ценни книжа;
4. инвестиционните дружества;
5. управляващите дружества и управляваните от тях договорни фондове;
6. физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с ценни книжа;
7. застрахователите и презастрахователите;
8. здравноосигурителните дружества;
9. застрахователните брокери и застрахователните агенти;
10. дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми;
11. осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване;
12. лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер;
13. агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани от комисията съгласно Регламент 1060/2009.

(2) Подлежащите на вписване обстоятелства, воденето и съхраняването на регистрите на комисията, както и процедурите, осигуряващи функционирането на регистрите като единна информационна система, се уреждат с наредба.


Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 15 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на управляващите дружества и управляваните от тях договорни фондове (Загл. доп. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.)

Чл. 23. (1) (предишен текст на чл. 23, изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) В регистъра на управляващите дружества и управляваните от тях договорни фондове за управляващите дружества, които са получили лиценз за извършване на дейност по чл. 202 ЗППЦК, се вписват:
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) решението на комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество;
2. датата и номерът на решението на съвета на директорите, с което се приема управляващото дружество за член на Централния депозитар;
3. наложените санкции на управляващото дружество от съвета на директорите на Централния депозитар, датата и номерът на решението;
4. датата и номерът на решението на съвета на директорите, с което се изключва управляващото дружество като член на Централния депозитар;
5. имената (собствено, бащино и фамилно) на всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на управляващото дружество;
6. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата, които притежават повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на управляващото дружество или могат да го контролират; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление и предметът на дейност;
7. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата по чл. 61 ЗППЦК, които непосредствено ще извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа;
8. общите условия, приложими към договорите за управление с инвестиционните дружества и други институционални инвеститори;
9. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) наименованието на инвестиционните дружества и другите институционални инвеститори, чиято дейност или портфейл управлява, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление и предметът на дейност, както и наименованието на управляваните от него договорни фондове;
10. годишният финансов отчет по чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството;
11. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) решението на комисията за отнемане на лиценза за извършване на дейност като управляващо дружество;
12. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените ликвидатори.
(2) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) За всеки от управляваните от управляващото дружество договорни фондове се вписват:
1. решението на комисията, с което на управляващото дружество се дава разрешение за организиране и управление на договорния фонд;
2. правилата на договорния фонд, както и номерът и датата на решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", за одобрение на промяна в правилата;
3. наименованието, седалището, адресът на управление, кодът по БУЛСТАТ, датата и номерът на Българската народна банка за банката депозитар, с която управляващото дружество е сключило договор за депозитарни услуги;
4. наименованията на инвестиционните посредници, указани в проспекта на договорния фонд, които изпълняват решенията и нарежданията по чл. 202, ал. 5 ЗППЦК, седалището, адресът на управление, кодът по БУЛСТАТ, номерът и датата на издадения от комисията лиценз за извършване на услугите и дейностите по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК; за банка - номерът и датата на лицензията, издадена от Българската народна банка, за извършване на сделки по чл. 1, ал. 2, т. 4 ЗБ;
5. решението на комисията, с което се дава разрешение за преобразуване на договорния фонд;
6. уведомлението по чл. 193, ал. 9 ЗППЦК за временно спиране на обратното изкупуване на дяловете на договорния фонд;
7. уведомлението по чл. 193, ал. 9 ЗППЦК за възобновяване на обратното изкупуване;
8. годишният отчет по чл. 35, ал. 1 от Наредба № 2;
9. тримесечния отчет по чл. 36 от Наредба № 2 и месечен счетоводен баланс;
10. решението на комисията за отнемане на разрешение на управляващото дружество за организиране и управление на договорния фонд.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) При публично предлагане на дялове на договорен фонд в регистъра се вписват съответно данните по чл. 18, както и следните данни:
1. актуализираният проспект, ако е извършена актуализация по реда на чл. 187, ал. 3;
2. емисионната стойност, по която управляващото дружество предлага на инвеститорите дяловете на договорния фонд;
3. цената, по която управляващото дружество по искане на собствениците на дялове в договорния фонд изкупува обратно дяловете;
4. размерът на разходите по емитирането, съответно обратното изкупуване съгласно чл. 193, ал. 2 и 3 ЗППЦК.