Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на вносителите на лекарствени продукти и/или активни вещества от трети страни
Закон:
Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция по лекарствата
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистър на вносителите на лекарствени продукти и/или активни вещества от трети страни съдържа данни за лицата, на които е издадено разрешение за внос на лекарствени продукти и/или активни вещества от трети страни и по-конкретно: номер и дата на разрешението за внос; име, седалище и адрес на управлението на лицето, получило разрешение за внос; адрес на помещенията за контрол и съхранение на лекарствените продукти; име на квалифицираното лице, което да отговаря на изискванията в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (чл 161, ал. 2, т. 1) ; лекарствените форми, за които е получено разрешението за внос.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
Чл. 167. (1) Изпълнителната агенция по лекарствата води регистър по чл. 19, ал. 1, т. 2 на издадените разрешения за внос, който съдържа:

1. номер и дата на разрешението за внос;
2. наименование, седалище и адрес на управлението на лицето, получило разрешение за внос;
3. адрес на помещенията за контрол и съхранение на лекарствените продукти;
4. активните вещества, лекарствените продукти и формите, за които е получено разрешението;
5. име на лицето по чл. 161, ал. 2, т. 1 ;
6. дата на заличаване от регистъра на разрешението за внос и основание за това.


(2) Данни от регистъра се публикуват на страницата на ИАЛ в интернет.