Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на здравноосигурителните дружества
Закон:
Закон за Комисията за финансов надзор
Институция/Администратор на регистъра:
Комисия за финансов надзор
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
PDF ФАЙЛ
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Съдържа списък с 20 дружества и цялата информация, която изисква Наредба №15.

На сайта на КФН достъпът до списъкът със здравноосигурителни дружества е директен. Съдържа наименование, адрес за кореспонденция и номера на телефони, факсове и имейли.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма
Законова разпоредба:
РЕГИСТРИ КЪМ КОМИСИЯТА

Регистри
Чл. 30. (1) Комисията води публични регистри за:

1. регулираните пазари на ценни книжа;
2. инвестиционните посредници;
3. публичните дружества и други емитенти на ценни книжа;
4. инвестиционните дружества;
5. управляващите дружества и управляваните от тях договорни фондове;
6. физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с ценни книжа;
7. застрахователите и презастрахователите;
8. здравноосигурителните дружества;
9. застрахователните брокери и застрахователните агенти;
10. дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми;
11. осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване;
12. лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер;
13. агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани от комисията съгласно Регламент 1060/2009.

(2) Подлежащите на вписване обстоятелства, воденето и съхраняването на регистрите на комисията, както и процедурите, осигуряващи функционирането на регистрите като единна информационна система, се уреждат с наредба.

Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 15 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА


Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на здравноосигурителните дружества
Чл. 26. В регистъра на здравноосигурителните дружества, които са получили лицензия за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване, се вписват:
1. решението на комисията, с което се издава лицензия за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване;
2. решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", за издаване на разрешение за предлагане на нови здравноосигурителни пакети, както и за промени в одобрени здравноосигурителни пакети;
3. името (собствено, бащино и фамилно) на актюера на здравноосигурителното дружество;
4. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от гласовете в общото събрание на здравноосигурителното дружество; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление и предметът на дейност;
5. разрешението на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", за прехвърляне на предприятие на здравноосигурително дружество или на здравноосигурителни договори;
6. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) годишният финансов отчет по чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството и разширеният одиторски доклад по чл. 90и, ал. 2 Закона за здравното осигуряване (ЗЗО);
7. решението на комисията, с което се издава разрешение за прекратяване на здравноосигурителното дружество;
8. решението на комисията за отнемане на лицензията за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване;
9. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори по чл. 99в, ал. 3 ЗЗО;
10. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените ликвидатори;
11. решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", за отправяне на искане за откриване на производство по несъстоятелност;
12. решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", за отправяне на искане за откриване на производство по ликвидация;
13. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените синдици.