Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
СПИСЪК на лицата, които с цел търговия произвеждат/преработват по биологичен начин или внасят в страната растения и/или животни, растителни и/или животински продукти и храни от растителен и/или животински произход
Закон:
НАРЕДБА № 22 ОТ 4 ЮЛИ 2001 Г. ЗА БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ХРАНИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД И НЕГОВОТО ОЗНАЧАВАНЕ ВЪРХУ ТЯХ
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на земеделието и храните
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
WORD ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа наименование на производителя/търговеца на биологични продукти, адрес и населено място.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма
Законова разпоредба:
НАРЕДБА № 22 ОТ 4 ЮЛИ 2001 Г. ЗА БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ХРАНИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД И НЕГОВОТО ОЗНАЧАВАНЕ ВЪРХУ ТЯХ
Издадена от Министерството на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.68 от 3 Август 2001г., изм. ДВ. бр.13 от 10 Февруари 2006г.

Чл. 27. (1) Всяко лице, което с цел търговия произвежда по биологичен начин растения, растителни продукти и храни от растителен произход или ги внася в страната, е длъжно да информира контролен орган, получил разрешение съгласно чл. 17, и да се регистрира и контролира от този контролен орган.
(2) Контролният орган и производителят/вносителят сключват договор, с който се уреждат отношенията по осъществяване на контрола, заплащането за контрола и издаването на сертификат за биологично производство.
(3) Въз основа на договора по ал. 1 контролният орган има право да осъществява контролните мерки, посочени в раздели III, IV и V.

Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.) В едномесечен срок от сключването на договора с контролния орган лицата по чл. 27, ал. 1 представят в Министерството на земеделието и горите писмена информация относно дейността си.
(2) Информацията по ал. 1 включва:
1. името (фирмата) и адреса (адреса на управление) на производителя или вносителя;
2. извършваната дейност;
3. местоположението на помещенията и идентификатор на недвижимите имоти, на които се отглеждат растения по биологичен начин;
4. датата, от която производителят не използва торове и препарати, несъвместими с биологичното производство;
5. контролния орган.
(3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2006 г.) Към информацията се прилага декларация, че производителят или вносителят ще спазва правилата за биологично производство, съответно внос на растения, растителни продукти и храни от растителен произход, произведени по биологичен начин, както и за означаване на биологичното производство.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 13 от 2006 г.) Министерството на земеделието и горите изготвя и публикува списък, съдържащ имената и адресите на лицата по ал. 1, който се актуализира.