Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Специализирани водностопански регистри
Закон:
Закон за водите
Институция/Администратор на регистъра:
Басейнова дирекция
Законова разпоредба:
Чл. 176. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Специализираните водностопански карти, регистрите и информационната система осигуряват данни за собствеността и състоянието на водните обекти и съдържащите се в тях води на територията на страната, както и за съществуващите водностопански системи и съоръжения.

Чл. 178. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) (1) Регистрите по чл. 176, ал. 1 и информационната система за съответните райони за басейново управление на водите се водят от басейновите дирекции.
(2) Съдържанието на специализираните водностопански карти, регистри и информационната система, условията и редът за създаването и поддържането им се определят с наредба на министъра на околната среда и водите и министъра на регионалното развитие и благоустройството.