Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Списък на лица, оправомощени за проверка на водомери за гр. София
Закон:
Няма нормативна уредба.
Институция/Администратор на регистъра:
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
WORD ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Списъкът съдържа № по ред и Име, адрес/ седалище, телефон, факс на заявителя.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма.