Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Списък на одитираните обекти
Закон:
Закон за сметната палата
Институция/Администратор на регистъра:
Сметна палата
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
WORD ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Списък с наименование на институциите (първостепенни, второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни кредити), които Сметната палата одитира.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма
Законова разпоредба:
ЗАКОН за Сметната палата

Обн., ДВ, бр. 71 от 11.08.1995 г., изм., бр. 16 от 23.02.1996 г., бр. 83 от 21.09.1999 г., бр. 92 от 10.11.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., отм., бр. 109 от 18.12.2001 г.


Чл. 57. (1) Сметната палата оповестява одитните доклади, които не представляват защитена от закона тайна, включително на средствата от фондове и програми на Европейския съюз, както и становищата по чл. 54.
(2) Оповестяването се прави чрез интернет страницата на Сметната палата или по друг подходящ начин, определен от председателя.
(3) Извършени одити не се оповестяват преди окончателния доклад по чл. 46.
(4) Докладите и становищата по чл. 54, ал. 1 се оповестяват след внасянето им в Народното събрание.