Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Списък на политическите партии, непредставили годишните си финансови отчети
Закон:
Закон за политическите партии
Институция/Администратор на регистъра:
Сметна палата
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Списък с наименованието на политическите партии, които не са подали годишен финансов отчет.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма
Законова разпоредба:
ЗАКОН за политическите партии

Обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г., в сила от 28.03.2001 г., изм. и доп., бр. 103 от 25.11.2003 г., отм., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Политическите партии изготвят финансов отчет за предходната календарна година съгласно изискванията на чл. 26 от Закона за счетоводството.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) Финансовите отчети по ал. 1 преди представянето им в Сметната палата подлежат на независим финансов одит и заверка от независим финансов одитор, ако политическата партия през отчетния период е получила или изразходвала суми и/или друго имущество на стойност над 50 000 лв., независимо от техния произход.
(3) Разходите за одита и заверката на финансовите отчети са за сметка на съответната политическа партия.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г.) До 31 март всяка година политическите партии представят на Сметната палата финансов отчет на хартиен и електронен носител. Към него се прилага декларация по образец, в която се съдържа списък на физическите лица, направили дарения.
(5) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията на ал. 1 и/или ал. 4 относно формата, съдържанието и начина на представянето му, както и когато не е придружен с декларацията по ал. 4, се смята за неподаден.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 73 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Сметната палата публикува на интернет страницата си в срок до 15 април на текущата година отчетите и декларациите по ал. 4, списък с наименованията на партиите, които не са подали отчети в срока по ал. 4, както и списък на партиите, получили държавна субсидия през предходната година.
(7) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) Сметната палата изготвя образец на декларацията по ал. 4.