Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Списък на регистрираните първични производители на фуражи по чл. 5, пар. 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 за хигиена на фуражите
Закон:
Закон за фуражите
Институция/Администратор на регистъра:
Българска агенция по безопасност на храните
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът представлява списък на одобрените обекти лицензи в PDF файл, под името "Списък на регистрираните земеделски производители, подали декларация за производство на първични фуражи към 10.11.2011 г.."


В табличен вид се съдържа следната информация: 1) регистриран земеделски производител (ФЛ/ЮЛ); 2) име на представляващия ЮЛ; 3) област на регистрация; 4) адрес на регистрация
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма.
Законова разпоредба:
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) Дейностите, попадащи в обхвата на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и отнасящи се за предприятия на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, посочени в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005, се извършват само от лица, вписани в регистъра на земеделските производители по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители.

Регламент (ЕО) № 183/2005
Член 5 Специални задължения
1. За операции на ниво първично производство на фуражи и на следващите, свързани с това операции:
а) транспорт, складиране и третиране на първичните продукти на мястото на тяхното производство;
б) транспортни операции за доставка на първични продукти от мястото на тяхното производство до предприятие;
в) смесване на фуражи за изключителните изисквания на техните имения, без да се използват добавки или премикси от добавки, с изключение на силажни добавки, операторите в сектора на фуражите се съобразяват с разпоредбите в приложение І, ако се прилагат за изпълняваните операции.