Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Списък на ветеринарните участъци
Закон:
Закон за ветеринарномедицинската дейност
Институция/Администратор на регистъра:
Българска агенция по безопасност на храните
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма, иначе на страницата на БАБХ има множество онлайн регистри:
http://www.babh.government.bg/bg/registers.html
Законова разпоредба:
Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на земеделието и храните по предложение на БВС, съгласувано с изпълнителния директор на БАБХ, със заповед утвърждава списък на ветеринарните участъци.
(2) Списъкът по ал. 1 съдържа областта, седалището на ветеринарния участък и включените в него населени места.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Данните по ал. 2, данните на ветеринарните лекари, които упражняват професията си, и данните от личните им щемпели се вписват в публичен регистър на БАБХ.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
няма