Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Централен регистър на общинския дълг
Закон:
Закон за общинския дълг
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на финансите
Адрес за справки:
(за офлайн регистри)
София 1040, ул. "Г. С. Раковски" 102
Web страница на регистъра:
ПЛАТЕН
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
В изпълнение на чл.53 от Закона за общинския дълг, с ПМС №131/12.06.2007 г. бе допълнена Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерство на финансите по Закона за държавните такси с нов член 39, регламентиращ, че за издаване на удостоверение и за даване на справка от регистъра на общинския дълг се събира държавна такса, както следва:

- За издаване на удостоверение за наличие или липса на дадено обстоятелство в централния регистър на общинския дълг се събира такса в размер на 2 лв.;

- За издаване на справка от централния регистър на общинския дълг се събира такса в размер на:

4 лева - за справка съгласно приложение № 1
Приложение № 1 към чл. 39, ал. 2, т. 1 от Тарифа 12 за таксите, които се събират в системата на Министерство на финансите по Закона за държавните такси

Таксата от 4 лева се заплаща за справка с информация от 3-те подрегистъра за всяка една община към определен период от време (последния ден на месеца).

8 лева - за справка съгласно приложение № 2
Приложение № 2 към чл. 39, ал. 2, т. 2 от Тарифа 12 за таксите, които се събират в системата на Министерство на финансите по Закона за държавните такси

Таксата от 8 лева се заплаща за справка с информация от 3-те подрегистъра за всяка една община към определен период от време (последния ден на месеца).

- За предоставяне на допълнителна справка за размера на погасителните вноски по дати (погасителния план) или за размера на извършените плащания по дати се събира такса в размер 8 лв.Таксата за издаване на справка се заплаща при подаване на искането, а за удостоверението - при получаването му.

Искането за справка се подава до министъра на финансите и съдържа информация за името на общината, за която се иска справка, периода и номера на приложението.

Искането за удостоверение се подава до министъра на финансите и съдържа информация за името на общината, за която се иска удостоверението, периода и исканите обстоятелства.

Таксите се внасят по следната сметка на Министерство на финансите:
Законова разпоредба:
Глава осма

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ
Чл. 51. Създава се централен регистър на общинския дълг в Министерството на финансите.
Чл. 52. Регистърът е публичен. Всеки може да иска справка или издаване на удостоверение за липсата или наличието на вписано обстоятелство.
Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2007 г.) За издаване на удостоверение и за даване на справка от регистъра на общинския дълг се събира държавна такса.

(2) Размерът на държавната такса се определя с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
Чл. 54. (1) В централния регистър на общинския дълг се създава и поддържа регистър за всяка община.

(2) Регистърът на общината е разделен на следните подрегистри:

1. подрегистър на емитираните общински ценни книжа;

2. подрегистър на заемите, предоставени на общината;

3. подрегистър на издадените общински гаранции.

(3) В регистъра се вписват следните обстоятелства:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) решенията на общинския съвет по чл. 17, ал. 1 и чл. 40, ал. 4;

2. срочността на дълга, промените на срочността, амортизационната схема на дълга;

3. забава в обслужването на дълга повече от 30 дни.
Чл. 55. (1) Всички общини са длъжни да водят, съхраняват и предоставят на Министерството на финансите информация за поетия от тях дълг в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското законодателство за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор.

(2) Министърът на финансите издава наредба, с която определя обхвата на информацията по ал. 1, реда, начина и сроковете за отчитането и предоставянето й.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № Н-19 от 15.12.2006 г. за определяне обхвата на информацията, която всички общини са длъжни да водят, съхраняват и предоставят на Министерството на финансите за поетия от тях дълг в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското законодателство за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор, както и за реда, начина и сроковете за отчитането и предоставянето й