Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Централен регистър на одобрените лаборатории
Закон:
Закон за посевния и посадъчния материал
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на земеделието и храните
Законова разпоредба:
ЗАКОН ЗА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ

Обн. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.27 от 29 Март 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.97 от 1 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Проверката за съответствието с изискванията на чл. 9 се извършва от ИАСАС или от БАБХ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 1.06.2010 г., бр. 8 от 2011 г, в сила от 25.01.2011 г.) За проверката по ал. 1 ИАСАС събира такси в размери, определени с тарифата по чл. 6, ал. 7, а БАБХ събира такси в размер, определен с тарифата по Закона за Българската агенция по безопасност на храните.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 1.06.2010 г., изм., бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на земеделието и храните издава разрешение за работа на лабораториите по чл. 7, ал. 1 и чл. 8 по предложение на ИАСАС или на БАБХ. Предложението до министъра на земеделието и храните за издаване на разрешение се прави от ИАСАС, съответно от БАБХ, в 7-дневен срок от извършване на проверката и определяне на резултатите от лабораторните тестове.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 1.06.2010 г.) В Министерството на земеделието и храните се води централен регистър на одобрените лаборатории, получили разрешение за работа по ал. 3. Регистърът е публичен и се обявява на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на ИАСАС.