Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Централен регистър на особените залози
Закон:
Закон за особените залози
Институция/Администратор на регистъра:
Централен регистър на особените залози
Web страница на регистъра:
ПЛАТЕН
ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Централният регистър на особените залози към Министерството на правосъдието /ЦРОЗ/ е създаден по силата на чл. 22 от Закона за особените залози (ЗОЗ) (Обн. ДВ, бр. 100 от 22 .11.1996 г., в сила от 1 април 1997 г.)
Централният регистър на особените залози е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр.София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието.
Дейността на администрацията на ЦРОЗ е регламентирана в Правилник за устройството и дейността на ЦРОЗ, издаден от министъра на правосъдието (Обн., ДВ, бр. 27/1997 г. в сила от 1 април 1997 г).

Международно-правни аспекти на особения залог и обезпечителните права
Специфика на особения залог като обезпечение
Административна структура на ЦРОЗ
Такси:
ТАРИФА за държавните такси събирани ЦРОЗ по ЗОЗ

Подробна информация за регистъра може да бъде намерена на старницата на министерството на правосъдието в секция регистри. Той фактически не не поддържа онлайн. Тарифата за държавни такси за ЦРОЗ за справки е: Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 1998 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2003 г.) За справки за липсата или за наличието на вписани обстоятелства без удостоверяване се събира такса по 7 лв. на страница.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2003 г.) Когато справката е устна или се предава по електронен път, таксата е 10 лв.
Законова разпоредба:
Глава пета

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТЪР НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

Устройство

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) Създава се Централен регистър на особените залози като юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) Централният регистър е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието.


(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) Централният регистър се ръководи от директор, който се назначава от министъра на правосъдието.

Правилник

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 1999 г.) Министърът на правосъдието издава правилник за устройството и дейността на Централния регистър на особените залози.

Публичност

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) (1) Регистърът е публичен. Всеки може да иска извършване на справка или издаване на удостоверение за липсата или за наличието на вписано обстоятелство и за документите, въз основа на които са извършени вписванията.

(2) Централният регистър осигурява възможност за извършване на справки чрез отдалечен достъп, за издаване на справки и удостоверения в електронна форма и предаването им по електронен път.


(3) Всеки има право на свободен и безплатен достъп до регистъра и до електронния образ на документите, въз основа на които са извършени вписванията и заличаванията.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Централния регистър на особените залози към Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г., бр. 49 от 2000 г.)
Чл. 21. (1) Централният регистър издава следните удостоверения:
1. Удостоверение за вписванията по партидата на определено лице в качеството му на залогодател, купувач по договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената, ползвател по договор за лизинг, лице, спрямо което е наложен запор, лице, за което е открито производство по несъстоятелност, и лице, обявено в несъстоятелност;
2. Удостоверение за вписванията във връзка с определена сделка по чл. 12 ЗОЗ, запор на имущество по чл. 4 ЗОЗ или решение на съда по несъстоятелността;
3. (отм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) Централният регистър дава и справки без удостоверяване със съдържанието на удостоверенията по ал. 1. Справките се предоставят устно или в писмен вид, на хартия или електронен носител.
(3) (Нова - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) Удостоверението има съдържанието по чл. 22, съответно чл. 23, като при поискване в съдържанието му могат да бъдат включени и електронните образи на документи, въз основа на които са извършени отделни вписвания.