Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност
Закон:
Закон за юридическите лица с нестопанска цел
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на правосъдието
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
В регистърът има възможност за търсене по име на юридическото лице, организационната форма, седалище, съд по регистрация, ключова дума в "Цели и дейности".
При проверка на данните подавани редовно в законовия срок от ПДИ се установяват няколко грешно въведени или подадени, но невъведени данни, включително членовете на УС на организацията, а също така липса на данни за редовно подадения от нас годишен отчет за 2010 г.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
І. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Вписване в ЦРЮЛНЦ при министерство на правосъдието
Вписване на промени в обстоятелствата, вписани по партидата на юридическото лице в ЦРЮЛНЦ при министерство на правосъдието
Вписване в ЦРЮЛНЦ при министерство на правосъдието на информация за дейността на юридическите лица през предходната година
Удостоверения и справки

ІІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Заявления

a. Заявление за вписване на обстоятелствата по чл. 45, ал. 2, т. 4 ЗЮЛНЦ
b. Заявление за представяне на документи по чл. 46, ал. 2, т. 6 от ЗЮЛНЦ
c. Заявление за прекратяване
d. Заявление за заличаване

Декларации

a. Декларация по чл. 45, ал. 2, т.4 и чл. 46, ал. 2, т.6 от ЗЮЛНЦ
b. Декларация по чл. 45, ал. 2, т. 4 от ЗЮЛНЦ

ІІІ. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ІV. МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН
V. ТЪРСЕНЕ
VІ. КОНТАКТИ
Законова разпоредба:
Чл. 45. (1) Юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност трябва да представят заявление за вписване в централния регистър при Министерството на правосъдието

9) Централният регистър е публичен, като всеки може да иска справка или извлечение от съдържанието му относно информацията, която подлежи на обявяване.

(10) Правилата за публичност на централния регистър се прилагат съответно, когато в друг регистър се вписват обстоятелства по този закон.

(11) Централният регистър издава месечен бюлетин, в който се публикуват вписаните юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, отказите и заличените вписвания, както и се обявява информация съобразно Правилника за дейността на централния регистър.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието

Издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 4 от 12.01.2001 г.