Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Търговски регистър
Закон:
Закон за търговския регистър
Институция/Администратор на регистъра:
Агенция по вписванията
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът представлява база данни с възможност за търсене по следните критерии:

- Вписвания, заличавания и обявявания по дата
- Актуално състояние към дата
- Справка по физическо или юридическо лице
- Справка за вписано обстоятелство или обявен акт
- Списък на запазени фирми
- Права върху фирма
- Документи без партида
- Назначения без партида
- Документи без назначение
- Пререгистрирани търговци
- Входящ номер на заявление
- преобразувания за период
- Обявени актове;


При намиране на запис за търговец, се предоставя следната информация:

1.  ЕИК
2.  Фирма
3.  Правна форма
4.  Изписване на чужд език
5.  Седалище и адрес на управление
6.  Предмет на дейност
6а.  Основна дейност по НКИД
7.  Управители
17.  Специални условия
23.  Едноличен собственик на капитала
Капитал
31.  Размер
32.  Внесен капитал

Достъпни са и следните документи:

- Годишни финансови отчети
- Сканирано копие на заявление образец А4
- Сканирано копие на заявление образец Г1
- Документ за внесена държавна такса
- ДЕКЛ.13-4И5
- Решение на едноличния собственик на капитала
- Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Законова разпоредба:
Закон за търговския регистър
Чл. 1. Този закон урежда търговската регистрация, воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър, както и действието на вписванията, заличаванията и обявяванията в него.
Определение
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) (1) Търговският регистър е електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци.
(2) Обстоятелствата и актовете по ал. 1 се обявяват без информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с изключение на информацията, за която със закон се изисква да бъде обявена.
(3) За търговец и клон на чуждестранен търговец се води дело в електронна форма. В делото се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове и други документи, които могат да съдържат и лични данни за идентифицирането на лицата, представляващи или управляващи търговеца.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., бр. 34 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) (1) Търговският регистър е публичен. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща търговския регистър.
(2) Агенцията осигурява регистриран достъп до делото на търговеца.
(3) Достъпът по ал. 2 може да бъде предоставен в териториалните звена на агенцията след представяне на молба и документ за самоличност. Лицето, поискало достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията, а в случаите на служебен достъп - по реда на наредбата по чл. 12, ал. 4.

Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър
Издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 18 от 27.02.2007 г., в сила от 1.07.2007 г. , попр., бр. 20 от 6.03.2007 г., изм. и доп., бр. 111 от 22.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 6 от 23.01.2009 г. и бр. 7 от 27.01.2009 г., в сила от 23.01.2009 г.