Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
публичен регистър за деклариране на имущество, доходи и разходи на лицата, заемащи висши държавни длъжности в Република България
Закон:
ЗАКОН за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
Институция/Администратор на регистъра:
Сметна палата
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа: декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, която съдържа:
- Недвижимо имущество;
- Моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства;
- Парични суми, вземания и задължения над 5000 лв. в местна или чуждестранна валута;
- Ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация;
- Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева;
Регистърът съдържа също и имената на лица, които не са подали декларации.

Има възможност за търсене по ключова дума, по име, по години, по категории лица (Президент, Омбудсман, Министър и т.н.).
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Регистърът е създаден съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), чието изпълнение е възложено на председателя на Сметната палата.

Съгласно закона право на достъп до регистъра по ЗПИЛЗВДД има всяко лице. Достъпът се осигурява чрез регистъра на лица, заемащи висши държавни длъжности, който е на интернет страницата на Сметната палата.

Достъп до данните от регистъра по ЗПИЛЗВДД, съдържащи се в декларациите, подадени до 31 декември 2004 г., имат органите, оправомощени по други закони да получават информация, ръководителите на институции, в състава на които влизат лицата по чл. 2, ал. 1, и средствата за масово осведомяване чрез техните ръководства, като достъпът се осъществява по реда, определен преди измененията на закона, които са в сила от 2007 г. Законът предвижда за декларациите, подадени до 31 декември 2004 г. и следната разпоредба:"Не се огласяват в средствата за масово осведомяване или по друг начин без писменото съгласие на лицата по чл. 2, ал. 1 и 2 техни лични данни или други данни, които конкретизират имуществото и доходите им, съдържащи се в декларациите."

Предвидените в закона лица са задължени да декларират всяка година до 30 април своето имущество, доходи и разходи в страната и в чужбина.
Декларации се подават и при встъпване в длъжност и напускане на заеманата длъжност в срок до един месец след встъпване/напускане на длъжността.


До 30 юни всяка година председателят на Сметната палата публикува на страницата на Сметната палата в Интернет:
1. декларациите на лицата;
2. имената на лицата, които не са подали декларации.
Задължено по закона лице, което не подаде декларация в законоустановения срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 1500 лв. При повторно нарушение глобата е в размер от 2500 до 5000 лв.

Съгласно закона Сметната палата извършва проверка по документи за достоверността на декларираните факти в декларациите, като ги съпоставя с данни, подлежащи на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции.

В случаите на неподаване на декларация, както и когато е съставено заключение за несъответствие между декларираните факти и получената информация при проверката, председателят на Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В 14-дневен срок след приключване на проверката или ревизията изпълнителният директор на Националната агенция за приходите изпраща резултатите на председателя на Сметната палата.

В 7-дневен срок от получаване на резултатите от Националната агенция за приходите председателят на Сметната палата ги публикува на страницата на Сметната палата в Интернет.
Законова разпоредба:
ЗАКОН за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Обн., ДВ, бр. 38 от 9.05.2000 г., изм., бр. 28 от 19.03.2002 г., бр. 74 от 30.07.2002 г., изм. и доп., бр. 8 от 28.01.2003 г., в сила от 1.03.2003 г., бр. 38 от 11.05.2004 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 38 от 9.05.2006 г., изм. и доп., бр. 73 от 5.09.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 33 от 28.03.2008 г., бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. и доп., бр. 94 от 31.10.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., бр. 18 от 5.03.2010 г., в сила от 5.03.2010 г., бр. 62 от 10.08.2010 г., в сила от 10.08.2010 г.Чл. 1. Предмет на този закон е създаването на публичен регистър за деклариране на имущество, доходи и разходи на лицата, заемащи висши държавни длъжности в Република България.
Обществен достъп до декларациите
Чл. 6. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм., бр. 38 от 2006 г.) (1) Всяко лице има право на достъп до данните от публичния регистър по чл. 5, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) Достъпът се осигурява чрез страницата на Сметната палата в Интернет при спазване на Закона за защита на личните данни.
(3) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) В двумесечен срок от изтичане на сроковете по чл. 4, ал. 1 председателят на Сметната палата публикува на страницата на Сметната палата в Интернет:
1. декларациите на лицата по чл. 2, ал. 1;
2. имената на лицата по чл. 2, ал. 1, които не са подали декларации.
(4) (Отм., нова - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) Достъпът до данните от публичния регистър по чл. 5, ал. 1 се осъществява и по реда на Закона за достъп до обществена информация.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 имат право на достъп до регистъра по чл. 5, ал. 1 относно личните си декларации.